SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Văn phòng

Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương
Ngày 30/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng...
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công...
Ngày 12/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng...
Quán triệt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024
Năm 2024, Sở Công Thương tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững chỉ số xếp hạng cải cách hành chính (CCHC); công tác CCHC của sở tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá.
Sở Công Thương quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC năm 2024
Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng thuộc Sở tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công...
Sở Công Thương triển khai các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an...
Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 17/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 21/BATGT-VP ngày 26/01/2024 của...
Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương trong lĩnh vực hiện đại hóa nền...
Sở luôn xác định lấy kết quả triển khai thực hiện các nội dung CCHC làm căn cứ để đánh giá, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong cơ quan.
Tổng kết Cụm thi đua số 2 Sở Công Thương các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023
Ngày 20/12/2023 tại Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên (đơn vị Cụm trưởng) đã diễn ra Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 2, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Công điện số...
Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của...
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương
Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính đến hết năm 2023.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023
Ngày 06/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 933/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.
Sở Công Thương nhận được công văn số 1009/STTTT-TTBCXB ngày 04/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.
Mời báo giá
Sở Công Thương có nhu cầu mua sắm sửa chữa như nội dung đính kèm, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có khả năng báo giá
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương
Quý I năm 2023, Sở Công Thương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giúp đơn vị, doanh nghiệp giải quyết các TTHC theo quy định và đạt được những kết quả như sau:
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành...
Sở Công Thương giao Văn phòng chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện...
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06
Lãnh đạo sở yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...
Ngày 31/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1763/SCT-VP để triển khai tới các phòng, đơn vị thực hiện. Đồng thời, Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ để thống nhất phương pháp rà soát...
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Lãnh đạo sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị mình; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp nắm được...
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc tiêm vắc xin và phòng, chống Covid- 19.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong