SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 11/12/2023

Văn phòng

4/3/2023 2:14:04 PM
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương
Quý I năm 2023, Sở Công Thương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giúp đơn vị, doanh nghiệp giải quyết các TTHC theo quy định và đạt được những kết quả như sau:
 

- Tiếp tục quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Thường xuyên rà soát, thống kê, xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương. Trong quý I năm 2023, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý cảu Sở Công Thương, trong đó: Bãi bỏ danh mục 02 TTHC lĩnh vực điện; công bố danh mục 03 TTHC mới ban hành và 06 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hóa chất.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại Trung tâm và công khai trên website của Sở. Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Lũy kế trong kỳ báo cáo (từ 10/12/2022 đến 09/3/2023), Sở đã tiếp nhận 5.622 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 22 hồ sơ, tổng số 5.644 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 5.627 hồ sơ; 17 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả trước hoặc đúng hạn.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (12/7/2023 4:17:18 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 (11/2/2023 3:19:35 AM)
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong