SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 11/12/2023

Văn phòng

10/12/2022 3:28:36 AM
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Lãnh đạo sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị mình; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp nắm được cách thức khai thác, sử dụng dịch vụ.
 

Thực hiện Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối thành công Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác, sử dụng đối với 02 dịch vụ: Xác định số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân; Tra cứu thông tin công dân.

Nhằm đảm bảo dịch vụ của hệ thống chạy ổn định, không để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp không nộp được hồ sơ trực tuyến, Lãnh đạo sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị mình; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp nắm được cách thức khai thác, sử dụng dịch vụ (có Hướng dẫn kèm theo).

Yêu cầu các phòng và đơn vị triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phòng, đơn vị liên hệ với đầu mối hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông: Ông Tiêu Hoàng Đức, điện thoại: 0987639988, email: tieuhoangduc@haiduong.gov.vn.

Hướng dẫn khai thức sử dụng xem và tải về tại đây!. 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (12/7/2023 4:17:18 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 (11/2/2023 3:19:35 AM)
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong