SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

Văn phòng

Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.
Sở Công Thương nhận được công văn số 1009/STTTT-TTBCXB ngày 04/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.
Mời báo giá
Sở Công Thương có nhu cầu mua sắm sửa chữa như nội dung đính kèm, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có khả năng báo giá
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương
Quý I năm 2023, Sở Công Thương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giúp đơn vị, doanh nghiệp giải quyết các TTHC theo quy định và đạt được những kết quả như sau:
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành...
Sở Công Thương giao Văn phòng chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện...
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06
Lãnh đạo sở yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...
Ngày 31/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1763/SCT-VP để triển khai tới các phòng, đơn vị thực hiện. Đồng thời, Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ để thống nhất phương pháp rà soát...
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Lãnh đạo sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị mình; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp nắm được...
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc tiêm vắc xin và phòng, chống Covid- 19.
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I
Theo báo cáo, trong quý I/2022 Sở Công Thương đã tiếp nhận 3.733 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 18 hồ sơ, tổng số 3.751 hồ sơ; 14 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Ngày 07/02/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-SCT về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022.
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Đối tượng kiểm tra là các phòng và đơn vị thuộc Sở; phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và hạ tầng cấp huyện (có kế hoạch kiểm tra riêng). Thời gian kiểm tra vào quý III/2022.
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn
Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022.
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022
Ngày 14/12/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2000/KH-SCT về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
Tại buổi tập huấn, cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở đã phổ biến Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về rà soát, đánh giá, đề xuất phương án...
Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ
Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND về việc bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của...
Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2809/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2021 của Sở Công Thương
Sở đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 105 hồ sơ; 07 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 100% hồ sơ trả kết quả trước và đúng hạn. Không có hồ sơ trả quá hạn.
Sở Công Thương áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cụ thể, Lãnh đạo sở thống nhất các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn ngành bố trí 50% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan; những người còn lại sử dụng công nghệ thông tin...
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nâng cao tinh thần chủ động, thường xuyên và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong