SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Văn phòng

3/13/2024 3:04:14 AM
Quán triệt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024
Năm 2024, Sở Công Thương tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững chỉ số xếp hạng cải cách hành chính (CCHC); công tác CCHC của sở tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá.
 

Trong năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tập thể Lãnh đạo sở và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Công thương đã quyết liệt, chủ động thực hiện nhiều giải pháp khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó nhiệm vụ cải cách hành chính luôn được đặt lên hàng đầu.

 Năm 2024, Sở Công Thương tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững chỉ số xếp hạng cải cách hành chính (CCHC); công tác CCHC của sở tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá.

 Để đạt được mục tiêu trên, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn sở phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023; tiếp tục nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tập trung vào các nhóm giải pháp chủ yếu sau:

1. Luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ của phòng, đơn vị. Tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và định kỳ đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện.

 2. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong toàn sở, tập trung vào các nội dung sau:

 - Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về CCHC. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách sâu, rộng về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Trong đó, chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền khác như: tổ chức hoặc tham gia các hội thi tìm hiểu về CCHC; tham gia các diễn đàn, tọa đàm, phỏng vấn về công tác CCHC; …

 - Phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng và đơn vị tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, kinh nghiệm hoặc giải pháp mới mang lại hiệu quả tích cực trong công tác CCHC.

 - Tăng cường công tác chỉ đạo và tiếp tục nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc sở cũng như vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác CCHC. Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị.

 - Phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hoạt động của ngành công thương.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật; triển khai các hoạt động điều tra, khảo sát thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Làm tốt công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân.

- Chủ động, tích cực rà soát, đơn giản hóa TTHC; hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Công Thương và Kế hoạch Kiểm soát TTHC của sở. Trong đó, chú trọng đơn giản hóa thành phần hồ sơ hoặc kiến nghị cắt giảm điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong sẩn xuất, kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc đánh giá tác động chính sách và đánh giá tác động TTHC được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

- Bám sát các Quyết định công bố TTHC của Bộ Công Thương. Kịp thời cập nhật, rà soát, thống kê TTHC và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC trình UBND tỉnh công bố và phê duyệt.

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực được phân công theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Không lưu thừa thành phần hồ sơ TTHC. Không để hồ sơ giải quyết và trả kết quả trễ hạn. Trưởng các phòng, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về việc giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 - Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân để tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC trực tuyến toàn trình.

- Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết của Trung tâm Xúc tiến thương mại theo đúng quy định.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Nguồn Bài: Lê Minh (Văn phòng Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương (6/5/2024 8:28:30 AM)
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương (4/17/2024 3:02:16 AM)
Quán triệt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 (3/13/2024 3:04:14 AM)
Sở Công Thương quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC năm 2024 (3/12/2024 4:19:08 PM)
Sở Công Thương triển khai các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (2/7/2024 10:30:41 AM)
Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính (12/25/2023 8:34:10 AM)
Tổng kết Cụm thi đua số 2 Sở Công Thương các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023 (12/21/2023 4:19:03 PM)
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (12/7/2023 4:00:29 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong