SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

Chế độ - Chính sách

Khó khăn trong việc tổ chức hội nghị người lao động
Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/6/2013 quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013. Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị định 60 của Chính...
Nghị định 191-NĐ-CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công...
Hướng dẫn 258.HD-TLĐ Đóng đoàn phí công đoàn
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên...
Quyết định 269-QĐ-TLĐ Ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn
Nguồn thu tài chính công đoàn theo Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn bao gồm:
Quyết định 270-QĐ-TLĐ Phân cấp thu, phân phối nguồn tài chính công đoàn
Quy định này quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài...
Quyết định 271-QĐ-TLĐ Khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn
Khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn nhằm khuyến khích thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; nộp đầy đủ, kịp thời lên công đoàn cấp trên, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn. Động...
Quyết định 272-QĐ-TLĐ Thu chi, quản lý tài chính CĐCS
Thu kinh phí công đoàn của công đoàn cơ sở thực hiện theo quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 7 tháng 3 năm 2014 của Tổng...
Những quy định của Bộ Luật lao động năm 2013 đối với tổ chức công đoàn
Công đoàn, tổ chức đại diện NSDLĐ tham gia cùng với cơ quan nhà nước hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; giám sát việc thi hành các quy định của pháp luật về lao động; bảo vệ...
Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp
Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt số điều của Luật bảo hiểm xã hội...
Dự kiến chế độ tết cho CNLĐ của một số đơn vị trong ngành
Năm 2012 là một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp, vì vậy, các chế độ thưởng cuối năm vào dịp tết Nguyên đán cũng bị ảnh hưởng. Theo báo cáo sơ bộ của một số đơn vị trong ngành, dự kiến chế độ...
Những vấn đề cần quan tâm khi thực hiện Luật Công đoàn
Luật công đoàn năm 2012 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, được chủ tịch nước CHXHCNVN ký lệnh công bố tháng 7/2012 và có hiệu lực từ...
    2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong