SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Văn phòng

12/7/2023 4:00:29 AM
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:
 

1. Tổ chức quán triệt Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức, tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

2. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh, quy chế làm việc của cơ quan; tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của ngành, lĩnh vực theo Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, Thông báo số 1031-TB/TU ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của UBND, Chủ tịch UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp trên địa bàn và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1965/UBND-VP ngày 07/6/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương;

3. Chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

4. Cá thể hoá trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả; tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong phòng, đơn vị.

5. Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc

6. Thực hiện hiệu quả công tác rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hoá ít nhất 50% số thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó phải đảm bảo cắt giảm ít nhất 20% số thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

7. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn nhân lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân và doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm;

8. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Nguồn Bài: Lê Minh (VP Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương (6/5/2024 8:28:30 AM)
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương (4/17/2024 3:02:16 AM)
Quán triệt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 (3/13/2024 3:04:14 AM)
Sở Công Thương quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC năm 2024 (3/12/2024 4:19:08 PM)
Sở Công Thương triển khai các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (2/7/2024 10:30:41 AM)
Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính (12/25/2023 8:34:10 AM)
Tổng kết Cụm thi đua số 2 Sở Công Thương các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023 (12/21/2023 4:19:03 PM)
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (12/7/2023 4:00:29 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong