SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 11/12/2023

Văn phòng

3/16/2022 4:24:49 PM
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I
Theo báo cáo, trong quý I/2022 Sở Công Thương đã tiếp nhận 3.733 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 18 hồ sơ, tổng số 3.751 hồ sơ; 14 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.
 

Quý I, Sở Công Thương tiếp tục quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thường xuyên rà soát, thống kê, xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương. Trong quý I năm 2022, Sở đã trình UBND tỉnh công bố danh mục gồm 09 TTHC và quy trình nội bộ giải quyết 09 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. Tại thời điểm báo cáo, bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở gồm 120 TTHC cấp tỉnh và 13 TTHC cấp huyện.

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại Trung tâm và công khai trên website của Sở. Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lũy kế trong kỳ báo cáo (từ 10/12/2021 đến 09/3/2022), Sở đã tiếp nhận 3.733 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 18 hồ sơ, tổng số 3.751 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 3.737 hồ sơ; 14 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả trước hoặc đúng hạn.

Trong quý II, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh và Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác kiểm tra và tự kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (12/7/2023 4:17:18 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 (11/2/2023 3:19:35 AM)
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong