SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

Thanh tra - Pháp chế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 7/2021
Tính đến trước ngày 19/7/2021, Sở đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với 23 tổ chức và 03 cuộc thanh tra đối với 03 tổ chức, 02 cuộc kiểm tra đột xuất.
Sở Công Thương kiểm tra, thanh tra 39 đối tượng trong 9 tháng đầu năm 2020
Các lĩnh vực thanh, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí và chấp hành các quy định của Luật Điện lực.
Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh
Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019
Ngày 14/12/2018, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-SCT về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở.
Kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Hải Dương Gas
Ngày 16/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty cổ phần Hải Dương Gas đối với 03 lỗi vi phạm, tổng số tiền phạt là 260.000.000 đồng. Tịch thu và...
Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017
Các hội nghị phổ biến, tuyên truyền tập trung vào những nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành Công Thương quản lý.
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
Sở Công Thương sẽ tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý về công nghiệp, thương mại...
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016
Trong năm 2016, Sở Công Thương Hải Dương đã thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng tiến độ đề ra, thể hiện tính nghiêm túc, khách quan, đảm bảo đúng nội dung; kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa...
Cử người phát ngôn cho các cơ quan báo chí
Sở Công Thương thông báo việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.
Kiểm tra 3 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp theo đề nghị của Bộ Công Thương.
Qua công tác kiểm tra thực tế hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Hải Dương kiến nghị với Bộ Công Thương nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 42/2014/NĐ-CP...
Thành lập Tổ tiếp công dân trong thời gian bầu cử ĐBQH khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Tổ tiếp công dân của Sở Công Thương Hải Dương gồm 09 đồng chí, có nhiệm vụ, kế hoạch công tác cụ thể.
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra lĩnh vực CN-TM trong giai đoạn mới
Thanh tra Sở đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt công tác khảo sát, lập kế hoạch thanh tra; bảo đảm hoạt động thanh tra, kiểm tra toàn diện nhưng không bị chồng chéo.
    2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son