SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Văn phòng

3/12/2024 4:19:08 PM
Sở Công Thương quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC năm 2024
Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng thuộc Sở tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách TTHC như sau:
 
Đối với Trưởng các phòng thuộc Sở:

 - Phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung triển khai các nội dung công việc, mục tiêu, chỉ tiêu đã giao tại Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 của Sở Công Thương bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra;

 - Duy trì việc phối hợp, trao đổi thông tin, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường làm việc, đối thoại bằng hình thức phù hợp để lắng nghe, nhận diện rào cản về các thủ tục, cơ chế, chính sách, pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ;

- Khẩn trương nghiên cứu, giải quyết và trả lời bằng văn bản các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, đồng thời công khai, gửi Văn phòng UBND tỉnh để tập hợp, theo dõi, công khai theo quy định;

- Tập trung rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, nhất là TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau;

 - Thúc đẩy triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý;

- Thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại điểm đ, khoản 1 Chỉ thị số 27/CT- TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ;

Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai của các phòng thuộc Sở. Tổng hợp kết quả thực hiện, nhất là các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo tháo gỡ, thúc đẩy.

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo tình hình, kết quả, những vấn đề vướng mắc, khó khăn và đề xuất những giải pháp trong quá trình thực hiện gắn với báo cáo hằng tháng, quý, năm theo quy định./.

Nguồn Bài: Lê Minh (Văn phòng Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương (6/5/2024 8:28:30 AM)
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương (4/17/2024 3:02:16 AM)
Quán triệt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 (3/13/2024 3:04:14 AM)
Sở Công Thương quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC năm 2024 (3/12/2024 4:19:08 PM)
Sở Công Thương triển khai các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (2/7/2024 10:30:41 AM)
Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính (12/25/2023 8:34:10 AM)
Tổng kết Cụm thi đua số 2 Sở Công Thương các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023 (12/21/2023 4:19:03 PM)
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (12/7/2023 4:00:29 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong