SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/5/2024

Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
Tổ chức, bộ máy
Tổ chức, bộ máy của Sở Công Thương Hải Dương, gồm:
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương
Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương
Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương
Giới thiệu cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương
    2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong