SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 11/12/2023

Văn phòng

8/22/2022 4:54:50 PM
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (có bản sao Quyết định gửi kèm).

Để triển khai hiệu quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 2333/UBND-VP ngày 05/8/2022, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Quán triệt, chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, kịp thời, đầy đủ nội dung Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo các nhóm chỉ số sau: (1) Chỉ số về công khai, minh bạch; (2) Chỉ số về tiến độ, kết quả giải quyết; (3) Chỉ số về cung cấp dịch vụ trực tuyến; (4) Chỉ số về số hóa hồ sơ; (5) Chỉ số về mức độ hài lòng.

2. Gắn kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các phòng, đơn vị, đồng thời sử dụng kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể hằng năm. Ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung.

3. Các phòng chuyên môn thuộc sở chủ động phối hợp với Văn phòng sở kịp thời tham mưu cho Chủ tịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời hạn quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 đã được sửa đổi, bổ sung và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

4. Cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; thực hiện báo cáo chính xác, kịp thời, đầy đủ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong kỳ lên Hệ thống báo cáo quốc gia theo quy định.

5. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung Điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-CP), hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 764/UBND-VP ngày 23/3/2022.

Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Sở Công Thương đăng tải Bản đồ thực thi thể chế Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nhiệp theo đường link https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-index-tinhthanhpho-tonghop.html.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (12/7/2023 4:17:18 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 (11/2/2023 3:19:35 AM)
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong