SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

Giới thiệu

2/9/2021 10:47:14 AM
Tổ chức, bộ máy
Tổ chức, bộ máy của Sở Công Thương Hải Dương, gồm:
 

I - LÃNH ĐẠO SỞ:

   
1) Giám đốc                     Trần Văn Hảo
- Năm sinh                        1968
- Điện thoại cơ quan          0220.3841.069
  
2) Phó Giám đốc             Vũ Thị Kim Phượng

- Năm sinh                        1973
- Điện thoại cơ quan          0220.3854.713
 

3) Phó Giám đốc             Trần Quốc Toản
- Năm sinh                        1965
- Điện thoại cơ quan          0220. 3858.563

 

4) Phó Giám đốc             Mạc Thế Phương

- Năm sinh                        1975

- Điện thoại cơ quan          0220. 3858....
 
II - CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG:
 
1) Văn phòng Sở
- Chánh Văn phòng           Bùi Văn An
- Năm sinh                        
1982
- Điện thoại cơ quan          
0220.3843.985

2) Thanh tra Sở
- Chánh Thanh tra             Phạm Đức Dũng
- Năm sinh                         
1977
- Điện thoại cơ quan          
0220.3853.512
 
3) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
- Trưởng phòng                 Vũ Công
- Năm sinh                        
1977
- Điện thoại cơ quan          
0220.3857.998
 
4) Phòng Quản lý Công nghiệp
- Phó Trưởng phòng (phụ trách) Nguyễn Hồng Chuyến
- Năm sinh                        1984
- Điện thoại cơ quan          
0220.3853.335
 
5) Phòng Quản lý thương mại
- Trưởng phòng                 Nguyễn Văn Quang
- Năm sinh                        1970
- Điện thoại cơ quan          
0220.3833.207
 
6) Phòng Quản lý năng lượng
- Trưởng phòng                Nguyễn Hữu Mạnh
- Năm sinh                         
1978
- Điện thoại cơ quan          
0220.3840.134
 
7) Phòng Kỹ thuật, An toàn & Môi trường
- Trưởng phòng                 Nguyễn Quốc Huy
- Năm sinh                        
1979
- Điện thoại cơ quan          
0220.3843.976
 
  
III - CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:

 
1) TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
   
* Giám đốc:                      Nguyễn Lương Ngọc  
Năm sinh:                          1975  
Điện thoại cơ quan:           0220.3837.865  
Email:                                 luongngoctp@gmail.com 
                                      
* Phó giám đốc:               Trương Thị Vân Anh  

Năm sinh:                          1979  
Điện thoại cơ quan:           0220.3830.406 
                                      

2) TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
    
* Giám đốc:                       Nguyễn Quốc Việt
Năm sinh:                          1973
Điện thoại cơ quan:           0220.2480.034

* Phó giám đốc:                Nguyễn Trọng Khoản  

Năm sinh:                          1974  

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại (9/9/2022 8:56:39 AM)
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (8/9/2022 8:04:40 AM)
Tổ chức, bộ máy (2/9/2021 10:47:14 AM)
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương (1/30/2020 8:55:50 AM)
Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (11/28/2015 8:05:29 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong