SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 11/12/2023

Văn phòng

11/23/2022 4:22:40 AM
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06
Lãnh đạo sở yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06
  

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Để triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ của Đề án, đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh thụ hưởng các dịch vụ được triển khai, cung cấp từ kết quả thực hiện Đề án 06, Lãnh đạo sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:

Về công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

- Xác định rõ việc thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, cần khắc phục tư tưởng cục bộ, “quyền anh, quyền tôi”, “xin, cho”, vì lợi ích chung, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường sự phối hợp và sự liên thông chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao để nâng cao hiệu quả công tác. Gắn việc triển khai thực hiện Đề án 06 với việc thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí.

Về nhiệm vụ trọng tâm

- Thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu của sở; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở.

- Tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa.

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền rộng rãi về Đề án 06; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP; Luật Cư trú năm 2020; ... và về lợi ích của việc thực hiện Đề án 06 để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện.

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ của Đề án đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cuộc họp hàng tháng.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (12/7/2023 4:17:18 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 (11/2/2023 3:19:35 AM)
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong