SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 22/6/2024

Công khai ngân sách

Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý 1/2024
Ngày 09/4/2024, Trung tâm Xúc tiến thương mại ban hành Quyết định số 57/QĐ-XTTM về công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý 1/2024.
Sở Công Thương công khai số liệu thực hiện dự toán Quý I năm 2024
Ngày 09/4/2024, Sở Công thương ban hành Công văn số 944/SCT-VP về công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Quý I năm 2024.
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý 4/2023
Ngày 10/01/2024, Trung tâm Xúc tiến thương mại ban hành Quyết định số 05/QĐ-XTTM về công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý 4/2023.
Trung tâm XTTM công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2024
Ngày 28/12/2023, Trung tâm Xúc tiến thương mại ban hành Quyết định số 217/QĐ-XTTM về việc công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2024 của Trung tâm.
Trung tâm Xúc Tiến Thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý 3/2023
Ngày 10/10/2023, Trung tâm Xúc Tiến Thương mại ban hành Quyết định số 145/QĐ-XTTM về công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý 2/2023.
Sở Công Thương công khai số liệu dự toán Quý III năm 2023
Ngày 09/10/2023, Sở Công thương ban hành Công văn số 2054/SCT-VP công bố công khai số liệu thực hiện dự toán theo biểu mẫu đính kèm.
TTXTTM công khai thu chi ngân sách năm 2022
TT Xúc tiến Thương mại công bố công khai số liệu thu chi ngân sách năm 2022 theo biểu mẫu đính kèm
Sở Công Thương công khai số liệu dự toán Quý II năm 2023
Sở Công thương công bố công khai số liệu thực hiện dự toán theo biểu mẫu đính kèm.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp công khai quyết toán ngân sách năm 2022
Ngày 12/7/2023, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTKC về công khai quyết toán ngân sách năm 2022.
Sở Công Thương công khai số liệu dự toán năm 2022
Ngày 06/7/2023, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 1294/QĐ-SCT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở.
TT Xúc Tiến Thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý 2/2023
Trung tâm Xúc Tiến Thương mại công khai số có quyết định số 89/QĐ-XTTM về số liệu dự toán thu chi ngân sách quý 2/2023
Sở Công Thương công khai số liệu dự toán Quý I năm 2023
Ngày 07/4/2023, Sở Công Thương ban hành Công văn số 601/ SCT-VP về công khai số liệu dự toán Quý I năm 2023 của Sở.
TT Xúc tiến thương mại Hải Dương công khai dự toán Quý I năm 2023
Ngày 10/4/2023, Giám đốc TT Xúc tiến thương mại Hải Dương có quyết định về việc công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý I/2023
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2023
Ngày 27/01/2023, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-TTKC về công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2023.
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2023
Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương (theo biểu đính kèm)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2021
Công bố Quyết định công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2021 (có biểu đính kèm)
Sở Công Thương công khai số liệu dự toán Quý III năm 2022
Ngày 04/10/2022, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1595/ SCT-VP về công khai số liệu dự toán ngân sách Quý III năm 2022 của Sở.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương công khai quyết toán ngân sách năm 2021.
Sở Công Thương công khai dự toán ngân sách năm 2022
Ngày 24/01/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 123/QĐ-SCT về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong