SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

Công khai ngân sách

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương công khai quyết toán ngân sách năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương
Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 90/QĐ-SCT về việc công khai số liệu dự toán năm 2021 đến các phòng thuộc Sở.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương (theo biểu đính kèm).
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương
Căn cứ Thông báo số 1967/TB-STC ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Sở Tài chính về việc Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Hải Dương (theo biểu đính kèm)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Công Thương
Căn cứ Thông báo số 100/TB-STC ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính về việc Thông báo kiểm tra phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020.
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương (theo biểu đính kèm)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương
Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 60/QĐ-SCT về việc công khai số liệu dự toán năm 2020 đến các phòng và đơn vị trực thuộc.
Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương
Thực hiện thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương
Căn cứ Thông báo số 115/TB-STC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Sở Tài chính về việc Thông báo kiểm tra phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019.
    2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son