SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 28/1/2020

Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương
Thực hiện thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương
Căn cứ Thông báo số 115/TB-STC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Sở Tài chính về việc Thông báo kiểm tra phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019.
    BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son