SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 10/12/2023

Văn phòng

11/2/2023 10:21:46 AM
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương
Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính đến hết năm 2023.
 

Để kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm đến hết năm 2023, Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các phòng, đơn vị thực hiện tốt việc đánh giá tác động, lấy ý kiến cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính về quy định thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thuộc thẩm quyền ban hành UBND tỉnh, bảo đảm chỉ ban hành các quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội.

2. Trong hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải nêu rõ: Số lượng thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo,… tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; số lượng, tỷ lệ thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo… được cắt giảm, đơn giản hóa so với hiện hành; những thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo… dự kiến ban hành mới và lý do ban hành.

3. Các phòng, đơn vị chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở tham mưu công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hằng tháng thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính;

4. Tăng cường rà soát các quy định thủ tục hành chính hiện nay, kịp thời phát hiện các bất cập, hạn chế, báo cáo tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương để nghiên cứu xem xét điều chỉnh.

5.  Tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

6.  Rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ... theo hướng lấy người dùng làm trung tâm; đề xuất cắt giảm các thông tin phải khai báo, cung cấp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo.

7.  Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính; nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý.

8.  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Nguồn Bài: Lê Minh (VP Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 (11/2/2023 3:19:35 AM)
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong