SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 11/12/2023

Văn phòng

11/2/2022 8:27:27 AM
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 31/10/2022, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1763/SCT-VP để triển khai tới các phòng, đơn vị thực hiện. Đồng thời, Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ để thống nhất phương pháp rà soát đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp tiến độ.
 

Tham dự buổi tập huấn có cán bộ đầu mối và cán bộ phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị thuộc sở. Sở tổ chức rà soát việc công khai đối với 134 thủ tục hành chính và 134 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý; trong đó 121 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện.

Đại diện các phòng, đơn vị tham dự tập huấn

 

Tại buổi tập huấn, cán bộ đầu mối các phòng, đơn vị đã thống nhất phân công trách nhiệm và phạm vi rà soát của các phòng, đơn vị, cụ thể như sau:

Rà soát lại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố, công khai trên: Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dichvucong/bothutuc; Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn và Trang thông tin điện tử của cơ quan tại địa chỉ sct.haiduong.gov.vn bảo đảm đầy đủ, chính xác nội dung quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, quyết định công bố của Bộ quản lý chuyên ngành và điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Rà soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ https://motcua.haiduong.gov.vn đảm bảo 100% quy trình được phê duyệt, xây dựng đúng quy định của pháp luật chuyên ngành và vị trí việc làm, thực tiễn triển khai tại cơ quan và đến các cơ quan phối hợp có liên quan (ví dụ: cơ quan lấy ý kiến…) bao gồm cả cơ quan do ngành dọc quản lý để thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính… Bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã phê duyệt, xây dựng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh

Do số lượng thủ tục hành chính và quy trình nội bộ lớn, thời gian rà soát ngắn, đại diện các phòng, đơn vị đã quán triệt và thống nhất ưu tiên, tập trung thời gian và nguồn lực để đảm bảo hoàn thành công tác rà soát đúng tiến độ.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế (VP Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (12/7/2023 4:17:18 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 (11/2/2023 3:19:35 AM)
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong