SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 26/9/2017

Văn phòng

Kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung TCVN ISO 9001: 2008 tại cơ quan, đã được Tổng cục đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận ban hành.
Sở Công Thương Hải Dương quy định về nâng lương trước thời hạn
Ngày 16/10/2015 vừa qua, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 1357/QĐ-SCT Quy định về xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son