SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 21/2/2018

Văn phòng

Sở Công Thương tổng kết thực hiện nhiệm vụ 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016
Năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh nhưng Ngành Công Thương Hải Dương...
Sở Công Thương Hải Dương hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo...
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2015 của Sở Công Thương Hải Dương
Luôn gắn việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung TCVN ISO 9001: 2008 tại cơ quan, đã được Tổng cục đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận ban hành.
Sở Công Thương Hải Dương quy định về nâng lương trước thời hạn
Ngày 16/10/2015 vừa qua, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 1357/QĐ-SCT Quy định về xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son