SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 6/12/2020

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương
Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương
Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương
Giới thiệu cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
    BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son