SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 26/6/2022

Giới thiệu

3/11/2021 10:47:14 AM
Tổ chức, bộ máy
Tổ chức, bộ máy của Sở Công Thương Hải Dương, gồm:
 

I - LÃNH ĐẠO SỞ:

   
1) Giám đốc                     Trần Văn Hảo
- Năm sinh                        1968
- Điện thoại cơ quan          0220.3841.069
- Điện thoại di động           0912.034.678
  
3) Phó Giám đốc             Vũ Thị Kim Phượng

- Năm sinh                        1973
- Điện thoại cơ quan          0220.3854.713
- Điện thoại di động           0945.485.579
 

4) Phó Giám đốc             Trần Quốc Toản
- Năm sinh                        1965
- Điện thoại cơ quan          0220. 3858.563
- Điện thoại di động           0983.859.219
 
II - CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG:
 
1) Văn phòng Sở
- Chánh Văn phòng           Bùi Văn An
- Năm sinh                        
1982
- Điện thoại cơ quan          
0220.3843.985
- Điện thoại di động           
0903.276.246 
2) Thanh tra Sở
- Chánh Thanh tra             Phạm Đức Dũng
- Năm sinh                         
1977
- Điện thoại cơ quan          
0220.3853.512
- Điện thoại di động           
0983.252.106
 
3) Phòng Kế hoạch, Đầu tư và Hợp tác quốc tế
- Trưởng phòng                 Vũ Công
- Năm sinh                        
1977
- Điện thoại cơ quan          
0220.3857.998
- Điện thoại di động           
0948.251.568
 
4) Phòng Quản lý Công nghiệp
- Trưởng phòng                 Mạc Thế Phương
- Năm sinh                        1975
- Điện thoại cơ quan          
0220.3853.335
- Điện thoại di động           
0936.990.696
 
5) Phòng Quản lý thương mại
- Trưởng phòng                 Nguyễn Văn Quang
- Năm sinh                        1970
- Điện thoại cơ quan          
0220.3833.207
- Điện thoại di động           
0912.333.207
 
6) Phòng Quản lý năng lượng
- Trưởng phòng                Nguyễn Hữu Mạnh
- Năm sinh                         
1978
- Điện thoại cơ quan          
0220.3840.134
- Điện thoại di động           
0985.297.533
 
7) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
- Trưởng phòng                 Nguyễn Quốc Huy
- Năm sinh                        
1979
- Điện thoại cơ quan          
0220.3843.976
- Điện thoại di động           
0989.371.478
 
  
III - CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:

 
1) TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
   
* Giám đốc:  Nguyễn Lương Ngọc  
Năm sinh:                          1975  
Điện thoại cơ quan:           0220.3837.865  
Điện thoại di động:             0904.198867  
Email:                                 luongngoctp@gmail.com 
                                      
* Phó giám đốc:               Trương Thị Vân Anh  

Năm sinh:                          1979  
Điện thoại cơ quan:           0220.3830.406 
Điện thoại di động:             0989.288.956  

                                      

2) TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP
    
* Giám đốc:               Nguyễn Quốc Việt
Năm sinh:                          1973
Điện thoại cơ quan:           0220.2480.034
Điện thoại di động:             0983.483.034
 

* Phó giám đốc:        Nguyễn Trọng Khoản  

Năm sinh:                          1974  
Điện thoại di động:             0912.119.303  

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại (11/27/2021 8:56:39 AM)
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương (1/30/2020 8:55:50 AM)
Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (11/28/2015 8:05:29 AM)
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (11/26/2015 8:04:40 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son