SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 30/3/2020

Văn bản pháp luật

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương
Sở Công Thương yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020.
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng đánh giá của lãnh đạo, công chức của cơ quan.
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Ngày 30/12/2019, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 2057/KH-SCT về Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở năm 2020.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2020
Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 2056/KH-SCT ngày 30/12/2019 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan năm 2020.
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện 10 nhiêm vụ phát triển kinh tế- xã hội của ngành Công Thương
Ngày 05/02/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-SCT về Kế hoạch của ngành Công Thương triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước...
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số10/CT-TTg
Ngày 18/9/2019, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số1433/KH-SCT về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình...
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg
Kế hoạch đã đặt ra các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời phân công cho các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo...
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương năm 2019
Ngày 22/02/2019, Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương (Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch số 488/KH-BCĐ về hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2019.
Kế hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2019
Ngày 26/12/2018, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch Số 2154/KH-SCT về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.
Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 của Sở Công Thương
Ngày 13/2/2018, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch số 245/KH-SCT về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.
Sở Công Thương triển khai Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Ngày 14/9/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn Số 1381/KH - SCT về việc triền khai Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son