SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/11/2022

Văn phòng

2/14/2022 9:54:52 AM
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Ngày 07/02/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-SCT về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022.
 
Theo Kế hoạch, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC trong giai đoạn mới.

Phản ánh chính xác, kịp thời, những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, qua zalo, fanpage, Trang thông tin điện tử của Sở để lan tỏa mạnh mẽ kết quả, hiệu quả của công tác CCHC trong cộng đồng xã hội.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CCHC. Tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hải Dương, của Sở Công Thương và kết quả triển khai thực hiện năm 2022.

Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;…

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 181/KH-SCT xem và tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Văn phòng sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 (1/26/2022 10:13:16 AM)
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn (1/21/2022 3:34:25 AM)
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 (1/3/2022 10:58:06 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ (11/2/2021 9:04:57 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son