SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 6/12/2020

Văn phòng

Sở Công Thương giải quyết, trả kết quả 530 hồ sơ cho các tổ chức, doanh nghiệp năm 2020
Tính đến hết ngày 30/10/2020, Sở tiếp nhận 507 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 37 hồ sơ, tổng số 544 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 530 hồ sơ.
Kết quả giải quyết TTHC quý III năm 2020 của Sở Công Thương
Sở đã tiếp nhận 140 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 31 hồ sơ, tổng số 171 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 153 hồ sơ...
Sở Công Thương nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số...
Sở đã tích cực tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thể dục thể thao tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân...
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015
Ngày 10/9/2020, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 1580/QĐ-SCT về công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015.
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020
Sở Công Thương đã tiếp nhận 84 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 27 hồ sơ, tổng số 111 hồ sơ; đã thẩm định, giải quyết và trả kết quả 101 hồ sơ…
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc
Việc sử dụng Hệ thống phần mềm là một yêu cầu tất yếu, giúp các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nói chung và Sở Công Thương nói riêng tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời là một bước đi quan trọng để...
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020
Văn phòng Sở tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính
Tính từ 01/01/2019 đến hết 15/12/2019, Sở Công Thương đã tiếp nhận 604 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 537 hồ sơ; 26 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; tạm dừng 04...
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019
Lãnh đạo sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019
Thực hiện chuyển đổi thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...
Ngày 28/6/2019, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quyết định số 962/QĐ-SCT về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019
Sở Công Thương đã tiếp nhận 163 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 15 hồ sơ, tổng số 178 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 154 hồ sơ…
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác CCHC trong quý II
Trong quý II, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra CCHC nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương hành chính trong cơ quan.
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Lãnh đạo Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn thuộc Sở nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019
Ngày 28/12/2018, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch số 2182/KH SCT về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...
Ngày 27/11/2018 Sở Công Thương ban hành công văn số 1925/KH-SCT về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
4 cách nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương Hải Dương
Việc đa dạng hóa cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giúp tổ chức, công dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chủ động hơn trong việc cập nhật thông tin liên quan đến hồ sơ của mình, đáp ứng...
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý
Ngày 04/6/2018, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Quyết định số 834/QĐ-SCT về giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, chức năng quản lý.
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến
Hiện tại, Sở Công Thương cung cấp 139 thủ tục hành chính và 02 dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống; trong đó: Mức độ 2: 96 dịch vụ; mức độ 3: 41 dịch vụ; mức độ 4: 04 dịch vụ.
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018
Sở Công Thương Hải Dương đã chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị thực hiện theo lĩnh vực phụ trách.
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son