SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/11/2022

Văn phòng

6/21/2021 3:17:52 AM
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương quý II năm 2021
Sở tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông...
 
Trong quý II năm 2021, Sở Công Thương luôn chú trọng triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua việc thực hiện và duy trì cơ chế một cửa với các TTHC được cải cách theo hướng gọn, đơn giản, dễ thực hiện, rút ngắn thời gian và giảm chi phí. Cán bộ, công chức của Sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình trong công việc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC.

Về Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố danh mục TTHC đã tham mưu ban hành trong kỳ báo cáo: 0.

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 0.

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 0 thủ tục.

- Tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tại thời điểm báo cáo: 136 thủ tục; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (TTHC cấp tỉnh): 123 thủ tục, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện: 13 thủ tục.

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch của Bộ Công Thương và UBND tỉnh: 70 thủ tục; trong đó 61 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, 09 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện.

- Tổng số TTHC đã được rà soát, đang trình thông qua phương án đơn giản hóa: 70 thủ tục.

- Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 63; số TTHC bãi bỏ: 0; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 07; số TTHC thay thế: 0; số TTHC liên thông: 0; số TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 0.

- Số tiền tiết kiệm được: 1.836.760 đồng.

- Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: 3,26%.

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: 100%.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 0. Trong đó: số tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0.

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 0; trong đó số đã được đăng tải công khai: 0.

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0.

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 2.986 hồ sơ; trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 2.983 hồ sơ (trực tuyến: 2.636 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 347 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 03 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 2.976 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 2.973 hồ sơ; đúng hạn: 02 hồ sơ; quá hạn: 01 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 10 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 10 hồ sơ; quá hạn: 0 hồ sơ.

Về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Lãnh đạo sở thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp tốt với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thực hiện tốt việc hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết đối với 123/123 TTHC cấp tỉnh (đạt tỷ lệ 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Chỉ đạo Văn phòng sở và các phòng chuyên môn thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm và tiến hành giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình quy định.

Nhìn chung, Sở đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Chất lượng giải quyết TTHC đảm bảo chính xác, khách quan; giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, công dân.

Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Thực hiện Công văn số 1673/UBND-VP ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; căn cứ Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh; Sở Công Thương tiếp tục triển khai rà soát và đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh năm 2021 gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cụ thể, danh mục TTHC do Sở Công Thương đề xuất cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh năm 2021 mức độ 3, 4 bao gồm 46 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (34 TTHC cấp tỉnh; 12 TTHC cấp huyện).

Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Công tác truyền thông về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC luôn được Lãnh đạo sở quan tâm chỉ đạo nhằm quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về CCHC và kiểm soát TTHC tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và các tổ chức, công dân. Trong quý II năm 2021, Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền về CCHC và kiểm soát TTHC dưới nhiều hình thức:

Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Bản tin Kinh tế Công nghiệp và Thương mại, website của Sở, … Ban biên tập Bản tin và website đã đăng tải toàn bộ các văn bản liên quan đến CCHC và thường xuyên có tin, bài phản ánh về công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại địa chỉ http://sct.haiduong.gov.vn.

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát TTHC lồng ghép trong các buổi họp giao ban, các buổi nói chuyện, trao đổi; lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực các phòng, đơn vị được giao quản lý.

Tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp hoặc qua điện thoại cho tổ chức, công dân có nhu cầu tìm hiểu hoặc thực hiện TTHC; đặc biệt là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện các TTHC để hạn chế đi lại, tập trung đông người, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

Quý III năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục rà soát, thống kê TTHC và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai; Hoàn thành rà soát, đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Công Thương và của Sở; Tích cực phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Tăng cường công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động CCHC, kiểm soát TTHC qua nhiều kênh thông tin; Tạo điều kiện để cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực thi nhiệm vụ.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 (2/14/2022 9:54:52 AM)
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 (1/26/2022 10:13:16 AM)
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn (1/21/2022 3:34:25 AM)
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 (1/3/2022 10:58:06 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son