SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/11/2022

Văn phòng

6/9/2021 11:06:17 AM
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương 6 tháng đầu năm 2021
Lũy kế từ ngày 15/12/2020 đến 03/6/2021, Sở đã tiếp nhận 202 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 35 hồ sơ, tổng số 237 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 225 hồ sơ; 11 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 01 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thường xuyên rà soát, thống kê, xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương. 6 tháng đầu năm, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.

Xây dựng và triển khai hoàn thành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021. Sáu tháng đầu năm, Sở đã tổ chức rà soát, đánh giá 70 TTHC thuộc các lĩnh vực được giao theo Kế hoạch của UBND tỉnh; kết quả rà soát: kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ và giảm thời hạn giải quyết đối với 07 TTHC. Sở đã xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng.

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tốt việc công khai, minh bạch TTHC tại Trung tâm và công khai trên Website của Sở. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Lũy kế trong kỳ báo cáo (từ 15/12/2020 đến 03/6/2021), Sở đã tiếp nhận 202 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 35 hồ sơ, tổng số 237 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 225 hồ sơ; 11 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 01 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết.

Quý III năm 2021, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành. Quán triệt, triển khai cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Ngành.

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo kế hoạch của Bộ Công Thương và UBND tỉnh. Tích cực rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý giúp giảm chi phí và thời gian chờ đợi, tạo điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh./. 

Nguồn Bài: Sở Công Thương (Đ.T.H)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 (2/14/2022 9:54:52 AM)
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 (1/26/2022 10:13:16 AM)
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn (1/21/2022 3:34:25 AM)
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 (1/3/2022 10:58:06 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son