SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.
    2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son