SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 28/9/2022

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.
    2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son