SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

Điện lực, Năng lượng

Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025
Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 3552/KH-UBND ngày 29/9/2020 triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai...
    2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son