SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Thanh tra, kiểm tra

1/13/2017 10:16:57 AM
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
Sở Công Thương sẽ tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý về công nghiệp, thương mại...

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đối với hoạt động quản lý Nhà nước ngành Công Thương và tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ngày 29/12/2016, Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch số 1998/KH-SCT về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh đang còn hiệu lực thi hành từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, góp phần ngăn chặn vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của của Ngành trong năm 2017; đồng thời tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Mặt khác, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Tạo sự thống nhất và thực hiện tốt cơ chế phối hợp, tính chủ động giữa các đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

Trong năm 2017, Sở Công Thương sẽ tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung liên quan đến các lĩnh vực như: Khí dầu mỏ hóa lỏng; quản lý và phát triển cụm công nghiệp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý, sử dụng, sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất…

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương yêu cầu các phòng, ban và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung đã đề ra.

* Báo cáo Kết quả số 1735 /SCT-TTr;

* Kế hoạch số 1998/KH-SCT.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Hải Dương Gas (5/7/2018 8:44:04 AM)
Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017 (11/9/2017 2:22:24 PM)
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 (12/20/2016 8:11:57 AM)
Cử người phát ngôn cho các cơ quan báo chí (11/14/2016 10:54:26 AM)
Kiểm tra 3 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp theo đề nghị của Bộ Công Thương. (6/30/2016 4:25:46 PM)
Thành lập Tổ tiếp công dân trong thời gian bầu cử ĐBQH khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp (4/26/2016 10:08:32 AM)
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra lĩnh vực CN-TM trong giai đoạn mới (6/29/2015 3:23:22 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son