SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 20/3/2019

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

2/27/2019 10:11:35 AM
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương năm 2019
Ngày 22/02/2019, Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương (Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch số 488/KH-BCĐ về hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2019.
 
Theo đó, Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai quán triệt kịp thời các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XVI; khai thác hiệu quả lợi thế của tỉnh, khắc phục hạn chế, khó khăn nhằm tận dụng dụng cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực trong hội nhập quốc tế.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế và năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tăng cường an ninh quốc phòng.

Phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội.

Sở Công Thương Hải Dương là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

Theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban chỉ đạo chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong nội dung Kế hoạch đảm bảo hiệu quả và tiến độ đã đề ra.

Các Sở, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với sở Công Thương trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kế hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2019 (1/15/2019 3:03:05 PM)
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (11/12/2018 8:17:00 AM)
Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (9/18/2018 2:46:14 PM)
Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 của Sở Công Thương (2/13/2018 2:58:14 PM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ của Sở Công Thương Hải Dương (10/13/2017 3:41:37 PM)
Sở Công Thương triển khai Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (9/19/2017 9:24:38 AM)
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh than trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 (8/28/2017 10:37:44 AM)
Quy hoạch chi tiết phát triển mạng lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV( hợp phần II) (7/19/2017 10:09:46 AM)
UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (3/8/2017 8:58:05 AM)
Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025 có xét đến 2035 (12/19/2016 9:41:06 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son