SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 10/7/2020

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

2/20/2020 11:48:15 AM
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương
Sở Công Thương yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 2057/KH-SCT ngày 30/12/2019 của Sở Công Thương về cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 984/KH-SCT ngày 12/7/2017 của Sở Công Thương về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Sở Công Thương xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 như sau:

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.   Qua kiểm tra giúp Lãnh đạo Sở đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng và đơn vị thuộc Sở; từ đó xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

2.   Kiểm tra là yêu cầu bắt buộc, nhằm chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

II.  NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Việc xây dựng và ban hành các kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm.

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính.

- Kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính.

2. Cải cách thể chế

- Việc rà soát và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các văn bản hết hiệu lực, banh hành trái thẩm quyền).

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành.

- Triển khai Kế hoạch thanh, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của ngành.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Kết quả thống kê, công bố công khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Thực hiện cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Việc thực hiện các quy định về phân cấp quản lý tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã được phân cấp cho phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện (có kế hoạch kiểm tra riêng).

- Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Việc đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

5. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế.

- Việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị.

6. Cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Công tác quản lý ngân sách Nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện công khai tài chính; việc ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài sản công tại các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

7. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

- Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị: việc sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống một cửa điện tử - dịch vụ công trực tuyến; duy trì website của Sở; sử dụng chữ ký số, thư điện tử công vụ; sử dụng, duy trì và nâng cấp máy móc, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin của các phòng, đơn vị; …

- Kết quả thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra: các phòng chuyên môn thuộc Sở; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và hạ tầng cấp huyện (có kế hoạch kiểm tra riêng).

2. Thời gian kiểm tra: tháng 9/2020.

3. Phương pháp kiểm tra: các phòng, đơn vị thuộc Sở tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Văn phòng sở trước ngày 12/9/2020. Đoàn kiểm tra sẽ bố trí lịch làm việc trực tiếp với các phòng, đơn vị trong tháng 9/2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng sở

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra sở, các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở thực hiện kiểm tra theo kế hoạch;

- Tham mưu Giám đốc Sở thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng nội dung chương trình kiểm tra cụ thể.

2. Các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở:

- Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị và báo cáo kết quả về Văn phòng sở theo đúng thời gian quy định.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã phân cấp cho cấp huyện.

- Tham mưu Giám đốc Sở thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng nội dung chương trình kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã phân cấp cho cấp huyện.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 (2/19/2020 3:13:59 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2020 (2/11/2020 4:29:19 PM)
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện 10 nhiêm vụ phát triển kinh tế- xã hội của ngành Công Thương (2/10/2020 3:21:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số10/CT-TTg (9/20/2019 7:39:25 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg (9/5/2019 11:00:48 AM)
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương năm 2019 (2/27/2019 10:11:35 AM)
Kế hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2019 (1/15/2019 3:03:05 PM)
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (11/12/2018 8:17:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son