SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 10/7/2020

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

2/20/2020 11:41:42 AM
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng đánh giá của lãnh đạo, công chức của cơ quan.

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Sở Công Thương ban hành công văn số 2058/KH-SCT giao Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Sở tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo quy định và hướng dẫn, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở soát xét, chỉnh sửa hệ thống tài liệu hiện có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

Thực hiện duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng sở đảm bảo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn; Hệ thống quản lý chất lượng phải bao trùm tất cả các hoạt động liên quan đến giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân.

Có sự tham gia của lãnh đạo và cá nhân có liên quan, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động xây dựng, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng đánh giá, duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của lãnh đạo, công chức của cơ quan.

2. Đối tượng thực hiện

Hệ thống quản lý chất lượng đang được áp dụng tại cơ quan Văn phòng Sở Công Thương.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tập huấn duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các lớp tập huấn về phương pháp duy trì áp dụng, cải tiến và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng Sở Công Thương.

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng, duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tới toàn thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan.

Thời gian thực hiện: quý I, quý II năm 2020.

2.Thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; tiến hành rà soát các TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung để cập nhật kịp thời vào hệ thống.

Tiến hành soát xét, chỉnh sửa hệ thống tài liệu hiện có để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, đề ra các hành động khắc phục và biện pháp cải tiến để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

Chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Sở tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo quy định:

+ Xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

+ Tham mưu tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo.

+ Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

Hướng dẫn, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở soát xét, chỉnh sửa hệ thống tài liệu hiện có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Phối hợp với Văn phòng sở thực hiện soát xét, chỉnh sửa hệ thống tài liệu hiện có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn, các quy định của hệ thống tài liệu đã xây dựng, áp dụng và các yêu cầu pháp luật có liên quan trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; tiến hành rà soát các TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung để cập nhật kịp thời vào hệ thống.

 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 (2/19/2020 3:13:59 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2020 (2/11/2020 4:29:19 PM)
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện 10 nhiêm vụ phát triển kinh tế- xã hội của ngành Công Thương (2/10/2020 3:21:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số10/CT-TTg (9/20/2019 7:39:25 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg (9/5/2019 11:00:48 AM)
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương năm 2019 (2/27/2019 10:11:35 AM)
Kế hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2019 (1/15/2019 3:03:05 PM)
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (11/12/2018 8:17:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son