SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 11/7/2020

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

4/7/2020 2:22:53 PM
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020
Giám đốc Sở yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Thực hiện Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh. Ngày 07/4/2020 Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 653/KH-SCT, Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

+ Về mục đích: Kế hoạch đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 984/KH-SCT ngày 12/7/2017 của Sở Công Thương về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, định hướng của Chính phủ và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Đồng thời, tìm kiếm, phát hiện những sáng kiến, cách làm hay, những điển hình tốt trong công tác CCHC để nhân rộng.

+ Về yêu cầu: Nội dung Kế hoạch yêu cầu việc tổng kết, đánh giá phải được thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, tiến độ đề ra, bảo đảm tính toàn diện, khoa học, đánh giá đa chiều, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC phải đảm bảo đánh giá chính xác, toàn diện những kết quả đã đạt được, những nội dung chưa đạt được; đồng thời định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Gắn việc tổng kết với công tác thi đua khen thưởng, đề xuất những hình thức khen thưởng phù hợp với những tập thể, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

+ Về nội dung: Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch số 984/KH-SCT ngày 12/7/2017 về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Công Thương để xây dựng báo cáo đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành kế hoạch.

­+ Về hình thức: Tổng kết qua báo cáo, tuy nhiên sẽ căn cứ điều kiện thực tế và diễn biến của tình hình dịch bênh Covid-19, Sở Công Thương chủ động về hình thức tổng kết phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh.

+ Về thời gian và kinh phí thực hiện: Sở Công Thương sẽ tổng hợp báo cáo tổng kết gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25/5/2020. Kinh phí thực hiện từ nguồn dụng kinh phí của cơ quan trong dự toán ngân sách năm 2020.

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo gửi Sở Nội vụ để báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Tải đề cương báo cáo Tại đây!

 

Nguồn Bài: Tăng Thị Trà (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 (2/19/2020 3:13:59 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2020 (2/11/2020 4:29:19 PM)
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện 10 nhiêm vụ phát triển kinh tế- xã hội của ngành Công Thương (2/10/2020 3:21:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số10/CT-TTg (9/20/2019 7:39:25 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg (9/5/2019 11:00:48 AM)
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương năm 2019 (2/27/2019 10:11:35 AM)
Kế hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2019 (1/15/2019 3:03:05 PM)
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (11/12/2018 8:17:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son