SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 5/10/2023

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

3/26/2021 9:04:48 AM
Hoạt động khuyến công - Động lực cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025
Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT về đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025.
 
Những năm qua, hoạt động khuyến công cả nước đạt được nhiều kết quả quan trọng, huy động các nguồn lực tham gia, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hoạt động khuyến công ở nhiều địa phương chưa theo kịp được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; lực lượng cán bộ làm công tác khuyến công còn thiếu; kinh phí bố trí từ ngân sách cho hoạt động còn hạn chế, chưa thu hút nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tham gia đầu tư, phát triển sản xuất...

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác khuyến công thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Đây là căn cứ quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia đầu tư phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn.

Để đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động, tạo động lực mới cho phát triển CNNT giai đoạn tới theo đúng tinh thần, nội dung, quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, Quyết định số 1881/QĐ-TTg, ngày 19/02/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT về đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công giai đoạn 2021 - 2025

Theo Chỉ thị, Bộ Công Thương yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành trong chỉ đạo, phối hợp, triển khai hoạt động khuyến công trên địa bàn. Chỉ đạo Sở Công Thương xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương phù hợp quy định của pháp luật liên quan; ban hành, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện của địa phương và bối cảnh tình hình mới.

Tăng cường nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động tại địa phương theo chương trình khuyến công quốc gia và chương trình khuyến công địa phương; lồng ghép, phối hợp các chương trình mục tiêu trên địa bàn để tăng hiệu quả hoạt động khuyến công. Huy động nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất CN-TTCN ở khu vực nông thôn. Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và liên tục về chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển CN-TTCN, chính sách khuyến công...

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt sâu vị trí, vai trò của công tác khuyến công trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo sở, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện các hoạt động khuyến công, tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn.

Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm khuyến công các tập trung xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng lợi thế của vùng, địa phương; đồng bộ với các chương trình hỗ trợ về đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động, đảm bảo phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở CNNT. Kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích.

Bộ Công Thương yêu cầu Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương phối hợp thực hiện Chỉ thị này.

Nguồn Bài: Phòng TT-TT (TTXTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII tại Quảng Ninh (8/7/2023 4:56:47 AM)
Triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 (6/30/2023 2:51:16 AM)
Nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2022 (12/12/2022 10:10:21 AM)
Họp Hội đồng thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2022 (11/11/2022 3:17:09 AM)
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh 3 tháng cuối năm 2022 (9/30/2022 2:34:14 AM)
Tăng cường công tác quản lý hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/31/2022 9:52:54 AM)
Đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia (2/28/2022 3:28:05 PM)
Phong tặng danh hiệu 08 Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương (11/8/2021 9:13:13 AM)
14 cơ sở đủ điều kiện xem xét đề nghị hỗ trợ khuyến công (10/4/2021 3:39:04 PM)
Khảo sát hỗ trợ khuyến công tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (9/16/2021 10:20:44 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong