SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 25/6/2024

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước

9/15/2022 9:08:09 AM
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá
.
 
a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân lập Biểu mẫu đăng ký giá theo quy định gửi trực tiếp, qua đường công văn, qua thư điện tử hoặc qua fax đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

 Quy trình tiếp nhận Biểu mẫu:

+ Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, số lượng theo quy định, đại diện của Sở Công thương thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận biểu mẫu và giao Giấy hẹn trả kết quả cho thương nhân;

+ Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, số lượng theo quy định, đại diện của Sở Công thươngtrả lại hồ sơ và hướng dẫn thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

+Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu hợp lệ quy định tại Khoản 1, Điều 7Thông tư 08/2017/TT-BCT Sở Công Thương không yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu, thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký.

+  Trường hợp thương nhân giải trình các lý do điều chỉnh giá không phù hợp, không liên quan đến việc tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ hoặc trong thời hạn tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu, Sở Công thương gửi thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử nêu rõ lý do và yêu cầu thương nhân chưa áp dụng mức giá đang đăng ký.

+  Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 08/2017/TT-BCT, thời hạn để thương nhân giải trình và gửi văn bản giải trình, tài liệu chứng minh tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công thương thông báo bằng văn bản yêu cầu thương nhân giải trình.

+ Thời hạn rà soát nội dung văn bản giải trình tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của Sở Công thương. Hết thời hạn trên, nếu cơ quan này không có văn bản yêu cầu thương nhân giải trình lại thì thương nhân được điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân nộp trực tiếp Biểu mẫu hoặc gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

c) Thành phần, số lượng Biểu mẫu:

- Trường hợp gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn:

+ 02 Biểu mẫu đăng ký giá theo Phụ lục số 01, kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương.

+ 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: Tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị.

- Trường hợp gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Biểu mẫu có chữ ký và dấu theo địa chỉ đã được cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo hoặc gửi qua fax và đồng thời gửi bổ sung 01 bản chính qua đường công văn để cơ quan tiếp nhận lưu hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu theo quy định

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:thương nhân được phép mua, bán theo mức giá đã đăng ký.

h) Phí, lệ phí: Không quy định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu đăng ký giá theo Phụ lục số 01, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương.

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Giá số 11/2012/QH13;

- Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

- Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

 

Tải biểu mẫu tại đây.

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá (9/15/2022 10:20:17 AM)
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (9/15/2022 9:45:52 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (9/15/2022 9:40:04 AM)
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (9/15/2022 9:32:06 AM)
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá (9/15/2022 9:08:09 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (9/15/2022 8:57:10 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (9/15/2022 8:49:55 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (9/15/2022 8:44:42 AM)
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (9/15/2022 8:41:06 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (9/15/2022 8:38:05 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong