SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

3/11/2024 10:54:45 AM
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 560 /KH-SCT về công tác dân vận chính quyền
Thực hiện Kế hoạch số 698/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 như sau:
 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế của TW, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền các cấp.

2. Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về nhận thức hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền các cấp; khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân

3. Nội dung thực hiện công tác dân vận phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận. Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác dân vận chính quyền.

4. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định về tiêu chí đánh giá công tác dân vận của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, tạo động lực thi đua thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận

Tiếp tục tổ chức quán triệt và thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong toàn cơ quan, đơn vị như: Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 28- CT/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 357-QĐ/TU ngày 03/01/2022 của Tỉnh uỷ Hải Dương về ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương; Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, đồng thời, gắn công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt học tập các văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị. Vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Điển hình như các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Nông thôn mới”, mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Đơn vị dân vận khéo” … lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh năm 2024. Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác dân vận.

3. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính, chương trình

chuyển đổi số và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày  15/7/2021  của  Chính  phủ,  Kế  hoạch  số  4999/KH-UBND  ngày

28/11/2023 của UBND tỉnh về cải cách hành chính của tỉnh Hải Dương năm

2024 Kế hoạch số 2910/KH-SCT ngày 22/12/2023 của Sở Công Thương về cải cách hành chính nhà nước năm 2024. Trong đó, trọng tâm là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng CCHC. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật và góp phần cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục chỉ đạo để thực hiện tốt các quy định về dân chủ.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại, xử lý đơn thư

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo các quy định tại: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, các Thông quy định hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày

18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;Tập trung giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân liên quan đến ngành.

5. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương; nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức, giáo dục đạo đức công vụ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Tuyên truyền, giáo dục để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây

dựng và thực hiện phong cách gần gũi với nhân dân, đồng nghiệp.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

6. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội

Tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội. Rà soát, cung cấp thông tin về quy hoạch của ngành, bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo liên quan đến ngành, lĩnh vực, tình hình kinh tế-xã hội… theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng sở

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp

báo cáo định kỳ theo quy định.

2. Các phòng và đơn vị thuộc sở

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị và các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan làm tốt công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.

- Phối hợp với Văn phòng sở xây dựng báo cáo kết quả thực hiện hằng năm gửi các cấp có thẩm quyền theo quy định./.

 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Những lần Bác Hồ về thăm Hải Dương (4/9/2024 4:14:52 PM)
Hướng dẫn sử dụng VNeiD mức độ 1, 2 (3/11/2024 4:00:45 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 560 /KH-SCT về công tác dân vận chính quyền (3/11/2024 10:54:45 AM)
Quy trình xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (4/20/2023 10:24:56 AM)
Tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (2/20/2023 3:34:18 PM)
Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (10/20/2022 3:05:26 PM)
Sở Công Thương tuyên truyền Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh (10/7/2022 4:21:27 PM)
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 (8/15/2022 8:16:46 AM)
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình “Chắp cánh Thương hiệu Việt” (7/20/2022 8:55:44 AM)
Sở Công Thương công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền (7/14/2022 9:29:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong