SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

12/24/2018 9:40:40 AM
Kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và đèn trời
Theo Kế hoạch, các phòng, đơn vị thuộc Sở; đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
 
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/12/2018, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 2076/KH-SCT yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở, phòng Kinh tế thị xã, thành phố, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công Thương thực hiện nghiêm quy định quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, các phòng, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh cần:

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng trong việc quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

(2) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Website của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục sâu rộng đến quần chúng nhân dân, hộ kinh doanh, người lao động của doanh nghiệp các quy định quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời;

(3) Nghiêm túc thực hiện và triển khai các nội dung quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý, sử dụng pháo;

(4) Phối hợp với các phòng, ban của các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cho các doanh nghiệp, các chợ, trung tâm thương mại, các hộ kinh doanh đóng trên địa bàn ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bom, mìn, đạn, pháo;

(5) Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

(6) Phòng ngừa, đấu tranh chủ động phát hiện các đối tượng có hành vi liên quan đến tàng trữ, sử dụng vũ khí, bom, mìn, đạn, pháo... trái phép cần báo cáo các cơ quan chúc năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Nguồn Bài: Lê Huy Cường

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 (4/23/2020 3:32:53 PM)
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất (11/11/2019 8:03:43 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức 06 Hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP (9/27/2019 2:27:41 PM)
Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Kim Thành (8/30/2019 11:14:19 AM)
Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 của Sở Công Thương (4/8/2019 3:57:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương triển khai kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (4/8/2019 3:33:59 PM)
Giới hạn hàm lượng formaldehyt và các Amin trong các sản phẩm dệt may (12/18/2018 4:20:08 PM)
Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương (12/14/2018 4:32:34 PM)
Hội nghị phổ biến quy định về ATTP ngành Công Thương (9/5/2018 10:53:20 AM)
Phổ biến quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (8/14/2018 10:52:12 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son