SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

Tin hoạt động Sở

3/8/2019 3:54:29 PM
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019
Vừa qua, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-SCT về Quy chế làm việc của Sở.
 
Quy chế được ban hành nhằm quy định về trách nhiệm, phương pháp làm việc, quan hệ công tác và các quan hệ lãnh đạo, quản lý, chấp hành trong phạm vi toàn bộ Sở Công Thương tỉnh Hải Dương. Quy chế áp dụng đối với lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Công Thương.

Theo Quy chế làm việc, Giám đốc Sở là người đứng đầu, lãnh đạo quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở; là thủ trưởng cơ quan, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương và Bộ Công Thương về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của Sở.

Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc sở phụ trách những lĩnh vực công tác của Sở do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao. Trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm giúp việc cho lãnh đạo Sở tổ chức, điều hành phòng, đơn vị mình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách về mọi công việc của phòng, đơn vị và những công việc được ủy quyền giải quyết.

Trong chỉ đạo, điều hành công việc, lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng, đơn vị thực hiện theo chế độ thủ trưởng và theo quy chế làm việc của Sở, của UBND tỉnh, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, ý thức trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức; đảm bảo trật tự, kỷ cương của cơ quan.

Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và chức năng nhiệm vụ được phân công (trường hợp đặc biệt có thể thay đổi chương trình, kế hoạch làm việc nhưng phải báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc sở). Lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, viên chức người lao động phải đảm bảo sự thống nhất, thông suốt theo chế độ thủ trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện chủ trương cải cách hành chính, tuyệt đối không gây phiền hà đối với tổ chức và nhân dân.

Trong Quy chế nêu rõ chế độ làm việc và quan hệ công tác của lãnh đạo Sở và của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; quy định cụ thể chế độ hội họp, thực hiện quy chế văn hóa công sở…

Nội dung chi tiết Quyết định số 251/QĐ-SCT và Quy chế làm việc của Sở Công Thương xem và tải về tại đây! 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức (6/23/2023 9:04:55 AM)
Kết quả cải cách hành chính quý II của Sở Công Thương (6/22/2023 8:56:37 AM)
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong