SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 1/10/2023

Hoạt động tư vấn

12/9/2014 12:00:00 AM
Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
(sct.haiduong.gov.vn)- Triển khai đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những nội dung chính của Trung tâm Khuyến công & TVPTCN.

(sct.haiduong.gov.vn)- Phát huy những kết quả đạt được sau hơn 3 năm thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương (Trung tâm) đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Tổng cục Năng lượng - Văn phòng tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương giao.

Trung tâm đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, nhằm nâng cao nhận thức về việc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các nội dung chính sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nội dung Luật, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm từng bước nâng cao nhận thức, động viên sự tham gia tích cực của cá nhân, tổ chức trong triển khai thực hiện tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, thực hiện quy định tại Điều 43 của Luật và Điều 29 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và áp dụng sâu rộng mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, đơn vị phù hợp thực tế sử dụng năng lượng tại cơ quan, đơn vị. Theo đó, mỗi đơn vị phải có mục tiêu tiết kiệm năng lượng cụ thể, có kế hoạch kinh phí, thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm rõ ràng. Hàng năm xem xét kết quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong các tiêu chí để bình xét, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 33 của Luật, Chương III của Nghị định 21/2011/NĐ-CP, Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

5. Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chương trình tiết kiệm năng lượng hàng năm, UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí phù hợp và quan tâm chỉ đạo sát sao việc thực hiện hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

  

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 (3/17/2015 12:00:00 AM)
Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (12/9/2014 12:00:00 AM)
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam thực hiện tốt công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (9/20/2013 12:00:00 AM)
Tập huấn triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (7/11/2012 12:00:00 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong