SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/10/2021

Giới thiệu

11/27/2015 8:56:39 AM
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến Thương mại được thành lập theo Quyết định số 4128/QĐ-UBND, ngày 11/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương, trên cơ sở đổi tên Trung tâm Thông tin, xúc tiến Thương mại - Du lịch thành Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương Hải Dương

1. Vị trí, chức năng

+ Trung tâm Xúc tiến thương mại là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, có chức năng thực hiện việc tiếp nhận, cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động thương mại; tổ chức và tư vấn các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định;

+ Trung tâm Xúc tiến Thương mại có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương; đồng thời chịu sự chịu sự quản lý nhà nước của các Sở, ngành có liên quan.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn      

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Xây dựng các chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại 05 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở;

+ Tổ chức tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, cung cấp thông tin về hoạt động thương mại trong và ngoài nước phục vụ sự chỉ đạo của tỉnh và cung cấp cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

+ Tổ chức việc thông tin, giới thiệu, quảng bá về các doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh;

+ Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin; triển khai thực hiện chương trình thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại;

+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như: Hội chợ, triển lãm, hội thảo .v.v.;

+ Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường và cung cấp thông tin về thị trường cho các hoạt động thương mại trong tỉnh;

+ Tư vấn hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân hoạt động thương mại tiến hành khảo sát, nghiên cứu thị trường, mở Văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước;

+ Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn về công tác quản lý, nghiệp vụ cho các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại;

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Sở Công Thương, các cơ quan có liên quan theo quy định;

+ Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Công Thương giao.

 ____________________________________________________________

  

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1- Lãnh đạo Trung tâm.

Phó giám đốc (Phụ trách):

Nguyễn Lương Ngọc

Năm sinh:

1975

Điện thoại cơ quan:

0220.3837865

Điện thoại di động:

0904.198867

Email:

luongngoctp@gmail.com

 

luongngoctp@gawab.com

Phụ trách công tác: Thương mại điện tử; Thông tin-Thị trường; Đào tạo.

Phó giám đốc:

Trương Thị Vân Anh

Năm sinh:

1979

Điện thoại cơ quan:

0220.3830406

Điện thoại di động:

0989.288956

Phụ trách công tác:

Hành chính, nội vụ cơ quan

 

 

Phó giám đốc:

Nguyễn Trọng Khoản

Năm sinh:

1974

Điện thoại cơ quan:

0220.3845615

Điện thoại di động:

0912.119303

Phụ trách công tác:

  

 

 

 

 

3.2- Các phòng chức năng.

1) Phòng Hành chính - Tổ chức:

Điện thoại:

0220.3845502  -  0220.3845614 (fax)

Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Huyền (DĐ: 0983.753620)

Phó trưởng phòng:

Lương Vũ Hiệp (DĐ: 0904.821579)

Phó trưởng phòng:

Phạm Đức Hiệp (DĐ: 0972.039984)

Nhân viên (VT)

Vũ Thị Huyền (0948.536668)

Nhân viên (LX):

Nguyễn Văn Nguyên (0912.418692)

 

 

2) Phòng Thông tin - Thị trường

Điện thoại:

0220.3856360

Trưởng phòng:

Vương Hồng Hưng (DĐ: 0978.660228)

Phó trưởng phòng:

Phạm Khắc Điệp (DĐ: 0987.237909)

Chuyên viên:

 

Tăng Thị Trà (0906.140198)

 

 

 

3) Phòng Xúc tiến Thương mại

Điện thoại:

0220.3845613

Trưởng phòng :

Ngô Bá Đức (DĐ: 0912.006987)

Phó trưởng phòng:

Nguyễn Văn Hữu (01694.796686)

Nhân viên:

Nguyễn Việt Thắng (DĐ: 0971.431190)

 

 

Nguồn Bài: BBT Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tổ chức, bộ máy (3/11/2021 10:47:14 AM)
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương (1/30/2020 8:55:50 AM)
Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (11/28/2015 8:05:29 AM)
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (11/26/2015 8:04:40 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son