SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 25/4/2019

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

10/25/2018 4:23:03 PM
Kết quả thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC năm 2018 của Sở Công Thương
Năm 2018, Sở Công Thương Hải Dương tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại phát triển...
 
Về công bố, công khai TTHC

Sở Công Thương thường xuyên rà soát, thống kê TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đẩy mạnh phân cấp xuống cấp dưới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai và tổ chức thực hiện. Cụ thể, trong năm 2018, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 07 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, trong đó:

- Công bố mới: Cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: 16 thủ tục.

- Công bố lại:

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu: 03 thủ tục.

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh thuốc lá: 09 thủ tục cấp tỉnh; 03 thủ tục cấp huyện.

+ Lĩnh vực kinh doanh đa cấp: 04 thủ tục.

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất: 06 thủ tục.

+ Lĩnh vực khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại: 06 thủ tục.

+ Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 07 thủ tục.

+ Cấp GCN kinh doanh khí: 24 thủ tục cấp tỉnh; 03 thủ tục cấp huyện.

- Bãi bỏ: 69 TTHC cấp tỉnh (lĩnh vực kinh doanh xăng dầu 03 thủ tục; lĩnh vực thuốc lá 09 thủ tục cấp tỉnh, 03 thủ tục cấp huyện; lĩnh vực kinh doanh đa cấp 02 thủ tục; lĩnh vực hóa chất 06 thủ tục; quảng cáo thực phẩm 02 thủ tục; khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại 05 thủ tục; lĩnh vực vật liệu nổ CN 02 thủ tục; lĩnh vực kinh doanh khí 40 thủ tục).

Phân cấp thực hiện TTHC

Sở Công Thương đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân cấp thực hiện TTHC của Bộ Công Thương và của UBND tỉnh. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương và UBND cấp huyện; trong đó phân cấp cho UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Đồng thời, Sở Công Thương ban hành các văn bản hướng dẫn phòng kinh tế thành phố, thị xã; phòng kinh tế và hạ tầng các huyện thực hiện phân cấp trong trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh khí, rượu, thuốc lá.

Thống kê số lượng TTHC đang thực hiện theo phân cấp như sau:

1. Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh thuốc lá: Theo quy định phân cấp của Bộ Công Thương, Sở Công Thương thực hiện 09 thủ tục liên quan đến đầu tư và kinh doanh bán buôn thuốc lá; UBND cấp huyện thực hiện 03 thủ tục cấp phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá.

2. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rượu: Thực hiện 03 thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, 03 thủ tục cấp giấy phép bán buôn rượu; UBND cấp huyện thực hiện 03 thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công, 06 thủ tục bán lẻ rượu.

3. Lĩnh vực công nghiệp địa phương: Thực hiện 02 thủ tục cấp GCN sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và phong tặng nghệ nhân nghề TTCN; UBND cấp huyện thực hiện 01 thủ tục cấp GCN sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện.

4. Lĩnh vực hóa chất: Thực hiện quy định phân cấp của Chính phủ và Bộ Công Thương, trước đây, Sở Công Thương thực hiện 02 thủ tục: xác nhận biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất và huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Tuy nhiên, từ khi Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất có hiệu lực, Sở Công Thương đã phân cấp cho doanh nghiệp tự thực hiện 02 thủ tục trên theo đúng quy định.

5. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp:

- Đối với 02 thủ tục cấp GP sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trước đây thuộc quyền quyết định của UBND tỉnh. Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, 02 thủ tục này được giao cho Sở Công Thương trực tiếp thực hiện.

- Sở có tờ trình số 1570/TTr-SCT ngày 04/10/2018 trình UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Công Thương tiếp nhận thông báo của các tổ chức, doanh nghiệp được Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng cấp GP sử dụng vật liệu nổ CN trên địa bàn tỉnh; đồng thời giao cho Sở Công Thương chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ CN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

6. Lĩnh vực kinh doanh khí: Theo quy định của Bộ Công Thương, trước đây Sở Công Thương thực hiện 40 thủ tục cấp GCN kinh doanh khí (gồm khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, khí thiên nhiên nén CNG). Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018, Sở thực hiện 24 thủ tục; phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện 03 thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG.

7. Lĩnh vực an toàn thực phẩm:

- Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh bãi bỏ 02 thủ tục thuộc lĩnh vực quảng cáo thực phẩm theo Quyết định bãi bỏ của Bộ Công Thương.

- Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương và UBND các huyện, thành phố, thị xã; trong đó phân cấp cho UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Sở Công Thương tiếp tục thực hiện đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Năm 2018, Sở đã thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: xăng dầu, thuốc lá, quảng cáo thực phẩm, hoát chất, vật liệu nổ công nghiệp, xúc tiến thương mại, kinh doanh khí.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018, Sở Công Thương đã tiến hành rà soát 33 thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực theo kế hoạch được giao. Kết quả rà soát như sau:

+ Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước: Tiến hành rà soát 10/65 thủ tục; đề nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ 04 thủ tục; giảm thời gian giải quyết 01 thủ tục.

+ Lĩnh vực an toàn thực phẩm: Tiến hành rà soát 5/5 thủ tục; đề nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ 01 thủ tục; giảm thời gian giải quyết 02 thủ tục.

+ Lĩnh vực điện: Tiến hành rà soát 18/18 thủ tục; đề nghị giảm thời gian giải quyết 05 thủ tục.

Cụ thể:

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai

+ Đề nghị bỏ quy định thành phần hồ sơ: Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai phải bổ sung tài liệu chứng minh địa điểm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đề nghị giảm thời hạn xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận từ 30 ngày xuống 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục Cấp Giấy phép bán buôn rượu

+ Đề nghị sửa đổi quy định về thành phần hồ sơ: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh thành Tài liệu chứng minh các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh đảm bảo theo yêu cầu an toàn thực phẩm.

3. Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

+ Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ: Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Thủ tục ấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

+ Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ: Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

+ Đề nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 22 ngày xuống 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

+ Đề nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 22 ngày xuống 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

+ Đề nghị cắt giảm thành phần hồ sơ: Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí và dấu xác nhận của tổ chức đối với bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hp tác xã.

8. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.

+ Đề nghị giảm thời gian thẩm định và cấp Giấy phép từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

9. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp đến 35KV.

+ Đề nghị giảm thời gian thẩm định và cấp Giấy phép từ 15 ngày xuống 12 ngày làm việc.

10. Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình về điện.

+ Đề nghị giảm thời gian thẩm định từ 20 ngày làm việc xuống 15 ngày làm việc.

11. Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình về điện.

+ Đề nghị giảm thời gian thẩm định từ 15 ngày làm việc xuống 10 ngày làm việc.

12. Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình về điện.

+ Đề nghị giảm thời gian thẩm định từ 30 ngày làm việc xuống 23 ngày làm việc (đối với công trình cấp III) và từ 20 ngày làm việc xuống 15 ngày làm việc (đối với công trình cấp IV).

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi (3/20/2019 11:01:33 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch phát động thi đua năm 2019 trong toàn Ngành (2/12/2019 4:33:33 PM)
Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 (1/18/2019 10:11:11 PM)
Sở Công Thương xây dựng 11 nhiệm vụ công tác năm 2019 (1/14/2019 10:22:42 AM)
Nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh (1/4/2019 3:20:20 PM)
Năm 2018, mạng lưới kinh doanh than trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh (1/3/2019 11:06:42 AM)
15 doanh nghiệp thông báo bán hàng đa cấp năm 2018 (1/3/2019 8:55:38 AM)
Chủ động triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Ký Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh (1/3/2019 8:11:32 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác quản lý ATVSTP và mặt hàng rượu, thuốc lá năm 2018 (12/26/2018 3:57:13 PM)
Hải Dương tăng cường kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản (11/25/2018 9:10:44 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son