SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Lĩnh vực Kinh doanh khí

9/15/2022 10:28:45 AM
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
.
 

a) Trình tự thực hiện:

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn của thương nhân từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Qua Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

- Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

- Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

h) Phí, Lệ phí:

- Tại thành phố, thị xã:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm KD/lần thẩm định;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm KD/lần thẩm định.

- Tại các huyện: phí thẩm định bằng 50% mức thu tương ứng tại thành phố, thị xã.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn

k) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

.

Tải biểu mẫu tại đây: Mẫu số 07

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
7. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG (10/15/2022 10:35:19 AM)
6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG (10/15/2022 10:32:24 AM)
5. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG (10/15/2022 10:29:11 AM)
3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (10/15/2022 9:44:36 AM)
2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG (10/15/2022 9:39:27 AM)
9. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (10/15/2022 7:54:22 AM)
8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (10/15/2022 7:49:03 AM)
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG (10/15/2022 7:45:12 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (9/15/2022 11:19:26 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (9/15/2022 11:16:39 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong