SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 20/8/2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

Công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp
Chương trình công tác của Sở Công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực công nghiệp
Công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực thương mại
Công tác Tổng hợp
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực Tổng hợp
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son