SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 24/6/2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

Công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp
Chương trình công tác của Sở Công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực công nghiệp
Công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực thương mại
Công tác Tổng hợp
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực Tổng hợp
Công tác Thanh tra, kiểm tra
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực Thanh tra, Kiểm tra
Công tác Tổ chức- Hành chính
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực Tổ chức- Hành chính
Công tác Xúc tiến thương mại
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Công tác Khuyến công
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực Khuyến công
Công tác Quản lý thị trường
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2016 về lĩnh vực Quản lý thị trường
Công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2015 về lĩnh vực công nghiệp
Công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại
Chương trình công tác của Sở công Thương 6 tháng cuối năm 2015 về lĩnh vực thương mại
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son