SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/12/2021

Văn phòng

9/27/2019 2:44:13 PM
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019
Lãnh đạo sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3129/UBND-VP ngày 09/9/2019 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh, Lãnh đạo sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

 
- Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định trên Trang thông tin điện tử của sở. Tổ chức thực hiện giải quyết TTHC đúng hạn, không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh việc cập nhật, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của sở.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh giao, đảm bảo về chất lượng và tiến độ.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo chính xác, hạn chế sai sót; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; xử lý khắc phục kịp thời các sai sót phát hiện qua kiểm tra, rà soát.

- Tăng cường phối hợp với Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra cải cách tài chính công để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công tại các đơn vị thuộc sở.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nâng cấp website của sở; đồng thời, tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh.

- Thường xuyên duy trì áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng sở.

- Giúp Giám đốc sở tham mưu cho tổ công tác PCI các giải pháp đẩy mạnh chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019.

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính năm 2018, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của sở. Kết quả thực hiện các nội dung trên là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, người đứng đầu các đơn vị./.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ (11/2/2021 9:04:57 AM)
Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (10/4/2021 3:27:00 PM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2021 của Sở Công Thương (9/27/2021 3:04:36 PM)
Sở Công Thương áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/10/2021 9:36:24 AM)
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/2/2021 8:39:05 AM)
Tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (7/21/2021 9:13:46 AM)
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh (7/9/2021 9:09:25 AM)
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương quý II năm 2021 (6/21/2021 3:17:52 AM)
Sở Công Thương tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (6/12/2021 3:27:13 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son