SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 11/7/2020

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

11/23/2016 9:28:47 AM
Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội!
Ngày 5/11/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Nghị quyết đã đánh giá những kết quả nổi bật trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO (2007) đến nay, nổi bật là (i) Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia; thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ được khối lượng lớn vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý và các nguồn lực quan trọng khác; tạo thêm nhiều việc làm; nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế từ Trung ương đến địa phương được nâng lên một bước; tổ chức, bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động; đội ngũ doanh nhân Việt Nam có bước trưởng thành đáng kể; (ii) Hội nhập kinh tế quốc tế đã đóng góp quan trọng vào việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong tiến trình hội nhập kinh tế  quốc tế. Nghị quyết đưa ra nhận định về tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới đã có nhiều thay đổi, đang diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và một số chủ trương, chính sách lớn lớn để thực hiện thành công các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó có 10 chủ trương, chính sách cụ thể như: (i) Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức; (ii) Hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; (iii) Nâng cao năng lực cạnh tranh; (iv) Tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; (v) Tăng cường quốc phòng, an ninh; (vi) Nâng cao và phát huy hiệu quả uy tín và vị thế quốc tế; (vii) Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc); (viii) Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; (ix) Giải quyết tốt các vấn đề môi trường; (x) Đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức công đoàn và quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp./.

Nguồn Bài: Bùi Văn An (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giới thiệu chung về Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA (IPA) (3/23/2020 3:55:05 PM)
Mời tham dự Hội thảo Quản lý danh mục dư lượng thuốc BVTV đối với sản phẩm nông sản (6/15/2018 3:08:26 PM)
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài (5/3/2018 9:05:50 AM)
Mời DN tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018 (4/10/2018 4:10:23 PM)
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 (3/8/2018 8:57:36 AM)
Thông tư hướng dẫn giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (1/30/2018 9:30:59 AM)
Tạm ngừng xuất nhập khẩu một số hàng hóa với Triền Tiên (1/3/2018 4:14:11 PM)
Hải Dương sau 10 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế (12/26/2017 2:37:46 PM)
Phát động chương trình "Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào - ASEAN" (11/15/2017 9:31:46 AM)
Tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 (10/25/2017 9:16:25 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son