SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Văn phòng

2/18/2019 2:21:35 PM
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Lãnh đạo Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn thuộc Sở nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ...
 
Thực hiện Công văn số 398/UBND-VP ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngày 15/02/2019, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Công văn 236/SCT-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, Lãnh đạo Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch hành động của đơn vị; tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, định kỳ đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện.

2. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Không sử dụng giờ hành chính và xe công đi lễ hội, đền, chùa; trừ trường hợp được giao thực thi nhiệm vụ.

3. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trong toàn sở, tập trung vào các nội dung sau: thống kê trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở; rà soát, đơn giản hóa TTHC; duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO  tại Văn phòng Sở; thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp cho các đơn vị và các phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và hạ tầng cấp huyện; tổ chức giải quyết các TTHC cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo chất lượng, chính xác, đúng quy trình và đảm bảo thời gian.

4. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định về sử dụng thời gian làm việc trong giờ hành chính, sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa, về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Sở Công Thương yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác CCHC trong quý II (6/4/2019 4:46:47 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 (1/9/2019 3:06:46 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (11/28/2018 2:41:59 PM)
4 cách nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương Hải Dương (8/7/2018 9:52:50 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son