SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Công nghiệp

11/1/2017 2:02:21 PM
Nghị định mới về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 01/11/2017
Từ ngày 01/11/2017 các thương nhân sản xuất, kinh doanh rượu và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP được Thủ tướng Chính ban hành ngày 14/09/2017.
 
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ... Trong đó, Nghị định đã cắt giảm một số điều kiện trong hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu. Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Nghị định này.

1. Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có dây chuyn máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy  dự kiến sn xuất.

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

- Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

- Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

2. Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Một số điều kiện được cắt giảm trong sản xuất, kinh doanh rượu

3. Điều kiện sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại:

- Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

- Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

4. Điều kiện để thực hiện hoạt động kinh doanh về rượu đối với các thương nhân sẽ có một số thay đổi như sau:

- Thương nhân hoạt động phân phối rượu: Bãi bỏ điều kiện về phương tiện vận tải, năng lực tài chính và nguyên tắc về số lượng giấy phép kinh doanh; giảm thiểu điều kiện về kho hàng.

- Thương nhân bán buôn sản phẩm rượu: Bãi bỏ điều kiện về phương tiện vận tải, năng lực tài chính, về yêu cầu trực thuộc hệ thống của thương nhân phân phối và các nguyên tắc về số lượng giấy phép kinh doanh; giảm thiểu điều kiện về kho hàng.

- Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu: Bãi bỏ điều kiện về kho hàng, về quy hoạch theo quy định của Sở Công thương tỉnh và các nguyên tắc về số lượng Giấy phép kinh doanh.

- Một điểm đáng chú ý nữa là trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Nghị định số 105 có hiệu lực (ngày 01/11/2017), các đối tượng là thương nhân hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ bắt buộc phải có Giấy phép khi thực hiện hoạt động kinh doanh.

5. Về chế độ báo cáo:

So với quy định hiện hành, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP cũng thay đổi cả về chế độ báo cáo (đều yêu cầu báo cáo sớm hơn):

- Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo Mẫu số 08, Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định này (theo Thông tư 60/2014/TT-BCT là trước ngày 31 tháng 01 hàng năm).

- Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công đ bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại trên địa bàn về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định này (theo Thông tư 60/2014/TT-BCT là trước ngày 31 tháng 01 hàng năm).

- Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công nhm mục đích kinh doanh, sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, tình hình bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn về Sở Công Thương theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định này (theo Thông tư 60/2014/TT-BCT là trước ngày 28 tháng 02 hàng năm).

- Trước ngày 28 tháng 02 hàng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu, tình hình phân phi, bán buôn, bán lẻ rượu, tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn về Bộ Công Thương theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định này (theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT là trước ngày 31 tháng 3 hàng năm).

Do đó có thể thấy Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về kinh doanh rượu đã có một số thay đổi lớn trong việc cắt giảm các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh rượu, chế độ báo cáo, các thương nhân kinh doanh rượu và các tổ chức, cá nhân liên quan đến kinh doanh rượu cần cập nhật thông tin về Nghị định để nắm bắt kịp thời và chấp hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. 

Nguồn Bài: Tống Thị Thu Trang

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức đào tạo áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT (8/6/2020 11:19:16 AM)
Mời tham gia khóa đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn (2/5/2020 9:54:17 AM)
Mời tham gia Chương trình hợp tác đào tạo về sản xuất khuôn mẫu (10/14/2019 2:41:15 PM)
Nghệ nhân - người giữ lửa làng nghề tiểu thủ công nghiệp (10/5/2019 2:35:11 PM)
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019 (8/22/2019 8:17:19 AM)
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/28/2019 9:24:50 AM)
Mời đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (3/8/2019 2:31:38 PM)
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son