SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/2/2019

Văn phòng

12/15/2016 9:37:22 AM
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Với mục tiêu thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định thủ tục hành chính (TTHC) ngay từ khâu dự thảo văn bản cho đến khâu tổ chức thực hiện, Sở Công Thương Hải Dương luôn đánh giá tác động đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC do Sở thực hiện thể hiện trên một số nôi dung:
 
1. Tham gia ý kiến đối với văn bản QPPL có quy định về TTHC

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 3016/BCT-PC ngày 06/4/2016 về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số Thông tư đơn giản hóa thủ tục hành chính, Sở Công Thương Hải Dương đã tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung các Thông tư có quy định TTHC trong lĩnh vực phân bón vô cơ và sản xuất kinh doanh rượu, bao gồm các Thông tư: Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

2. Về công bố, công khai TTHC

Thường xuyên cập nhật việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, kết quả giải quyết TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính,.... tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả", trên Trang thông tin điện tử của Sở bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức.

Năm 2016, Sở đã thực hiện thống kê TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương và đã được Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng. Sở Công Thương đang bổ sung, chỉnh sửa theo hướng dẫn của Sở Tư pháp để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai. Cụ thể:

- TTHC được sửa đổi, bổ sung: 25 thủ tục (trong đó: 24 thủ tục cấp tỉnh; 01 thủ tục cấp huyện);

- TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ: 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

3. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Thực hiện quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016, Sở Công Thương đã tiến hành rà soát 21 TTHC thuộc 04 lĩnh vực: điện, an toàn thực phẩm, quản lý xăng dầu và quản lý cạnh tranh. Kết quả rà soát: đơn giản hóa thành phần hồ sơ 02 TTHC; đơn giản hóa thời hạn giải quyết 11 TTHC; 09 TTHC giữ nguyên.

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC năm 2016 (tính đến thời điểm báo cáo) là 368 hồ sơ; trong đó: mới tiếp nhận 364 hồ sơ; từ kỳ trước chuyển sang 4 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết TTHC: số hồ sơ đã giải quyết: 343 hồ sơ (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn 343; số hồ sơ giải quyết quá hạn 0); số hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn): 25 hồ sơ.

Ngoài ra, Sở tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ thông báo thực hiện khuyến được nộp trực tiếp tại Sở.

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Sở Công Thương đã thực hiện công khai các nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tính đến thời điểm báo cáo, không có tổ chức, công dân nào có kiến nghị hay phản ánh về các nội dung trên.

6. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC luôn được Sở quan tâm thông qua sự chỉ đạo, quán triệt thường xuyên của Lãnh đạo Sở trong các cuộc họp giao ban, họp cơ quan đến mỗi cán bộ, công chức, các đơn vị trực thuộc, trách nhiệm của các Lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc. Kết hợp với hình thức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và Bản tin Kinh tế Công nghiệp và Thương mại của ngành về việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh trong công tác cải cách TTHC; tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

Nhìn chung công tác kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu quả tích cực đối với hoạt động quản lý hành chính Nhà nước tại Sở Công Thương, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ chế một cửa với các TTHC được cải cách theo hướng gọn, đơn giản, dễ thực hiện, rút ngắn thời gian và giảm chi phí. Cùng với thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm cao trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc.  

Nguồn Bài: Trích Báo cáo KQ KSTTHC của Sở lần 1/2016

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (2/18/2019 2:21:35 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 (1/9/2019 3:06:46 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (11/28/2018 2:41:59 PM)
4 cách nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương Hải Dương (8/7/2018 9:52:50 AM)
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son