SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Văn phòng

3/19/2018 9:03:01 AM
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018
Sở Công Thương Hải Dương đã chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị thực hiện theo lĩnh vực phụ trách.
 
Về cải cách thể chế

Quý I/2018, Sở Công Thương thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của ngành do tỉnh ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung; thực hiện đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của ngành.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Về cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên website của Sở đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo đúng quy định.

Thường xuyên thống kê kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ trình chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai.

Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã tiếp nhận 51 hồ sơ các loại (trong đó: Từ kỳ trước chuyển sang 13 hồ sơ; tiếp nhận mới trong kỳ 38 hồ sơ); thẩm định và trả kết quả 40 hồ sơ; 01 hồ sơ công dân xin rút; 10 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý. Ngoài ra, Sở cũng tiếp nhận gần 300 thông báo thực hiện khuyến mại được nộp trực tiếp.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước

Sở đã rà soát, sắp xếp, xây dựng kế hoạch, phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị theo các Nghị quyết và Kế hoạch của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quản lý chặt chẽ biên chế được giao theo đúng quy định.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ và năng lực thi hành công vụ, Sở thường xuyên lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí công tác.

Về cải cách tài chính công

Thực hiện chuyển đổi Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên kể từ ngày 01/01/2018. Thực hiện nghiêm túc lộ trình tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập cho công chức, viên chức. Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm; thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách theo quy định.

Hiện đại hóa hành chính

Sở Công Thương chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản điều hành và phần mềm một cửa điện tử. Các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng được thực hiện trao đổi qua hệ thống. 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

Tiếp tục triển khai thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục Quản lý thị trường.

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác CCHC trong quý II (6/4/2019 4:46:47 PM)
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (2/18/2019 2:21:35 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 (1/9/2019 3:06:46 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (11/28/2018 2:41:59 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son