SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/10/2021

Điện lực, Năng lượng

12/29/2020 9:52:44 AM
Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025
Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 3552/KH-UBND ngày 29/9/2020 triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025.
 
Theo đó, kế hoạch đã đưa ra mục tiêu tiết kiệm điện, trong đó nêu rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Đồng thời, kế hoạch cũng đưa ra khung nhiệm vụ cụ thể trong thực hành tiết kiệm điện tại các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất, hộ gia đình như sau:

1. Đối với việc  thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện…đóng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu cơ quan, công sở; đơn vị sở hữu, vận hành tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện…xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị. Theo đó, đảm bảo tối thiểu mỗi năm phải tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm so với mức tiêu thụ điện. Yêu cầu lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị; yêu cầu tất cả cơ quan, công sở, đơn vị sở hữu, vận hành tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện…ban hành, triển khai thực hiện quy chế tiết kiệm điện tại đơn vị.

2. Về thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông trên địa bàn, cần rà soát, phân loại loại hình để lập kế hoạch tiết kiệm điện. Trong đó, xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng khu vực, loại hình chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông để đảm bảo trong giai đoạn 2020 - 2025 tiết kiệm tối thiểu 20,0% tổng điện năng tiêu thụ phục vụ lĩnh vực này trên địa bàn.

3. Đối với thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình trên địa bàn cần xây dựng và tuyên truyền nếp sống văn hóa sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến các hộ gia đình, bao gồm: Cung cấp thông tin, kiến thức về nhãn năng lượng đối với các thiết bị gia dụng đến các hộ gia đình; yêu cầu, giám sát các cơ sở thương mại, dịch vụ cung cấp, lắp đặt thiết bị điện gia dụng tư vấn mua sắm, lắp đặt và hướng dẫn chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều tiền điện cho người sử dụng.

4. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa bàn, yêu cầu, giám sát các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị. Trong đó, nêu rõ mục tiêu tiết kiệm điện theo năm và giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu.

5. Đối với việc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở khai thác mỏ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cần lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị. Trong đó, cần cụ thể hóa mục tiêu tiết kiệm điện hàng năm với các giải pháp, hoạt động, nguồn lực để đạt được mục tiêu đó. Khuyến khích tích hợp, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo sẵn có vào hệ thống năng lượng nội bộ của đơn vị. Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể là phải thiết lập hệ thống quản lý năng lượng nội bộ và thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm…

Để việc triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 được đồng bộ và đạt hiệu quả cao, các sở, ban ngành, đơn vị liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các quy định về tiết kiệm điện tới đông đảo nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác nêu gương, động viên, khen thưởng kịp thời các điển hình sáng tạo trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nguồn Bài: Phạm Thị Phương Thảo

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV (10/30/2020 4:18:20 PM)
Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV (10/30/2020 10:19:59 AM)
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV (10/30/2020 10:18:29 AM)
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV (10/30/2020 10:16:07 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW (10/30/2020 10:15:16 AM)
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW (10/30/2020 10:13:51 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện (10/30/2020 10:12:05 AM)
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện (10/30/2020 10:06:20 AM)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện (5/23/2019 10:47:12 AM)
Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình về điện (5/23/2019 10:26:58 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son